Dataskydd

Snacka-webbsidan är en del i projektet Taligenkänning för Finlandssvenska Dialekter genom Artificiell Intelligens – TaFiDiAi. Målet är att samla in tal med finlandssvenska dialekter för att utveckla och utvärdera en taligenkänningsalgoritm. Talet som samlas in kommer att finnas tillgängligt för vem som helst. Detta betyder att vilka forskare eller företag som helst kan använda talet, t.ex. för att utveckla bättre taligenkänningsalgoritmer i tjänster för finlandssvenskar.

För insamlandet av talet som används i projektet, och för snackaa-webbsidan står stageZero Oy, hädanefter StageZero.

Talaren kan ha rättigheter enligt upphovslagen, eller andra rättigheter, till talet hen sparar via webbsidan. Talaren ger StageZero upphovsrätten, i den mån det är möjligt enligt finsk lag, samt rättigheterna att publicera talet med StageZero som upphovsrättsinnehavare.

Att lagra sitt tal och uppge personuppgifter via snackaa-webbsidan är frivilligt. Det lagrade talet kan innehålla personuppgifter. Vid behandlingen av personuppgifterna följs finsk dataskyddslagstiftning.

Radera tal du har lagrat

Du kan radera tal du har lagrat, genom att meddela oss via epost på adressen att du vill radera ditt tal och meddela ditt webläsarspecifika ID.

Spara ditt webbläsarspecifika snacka-ID: 85654fb5-a556-4b75-b274-16d2e67d55ce

Om du är på en dator som är i gemensamt bruk och vill att webbläsaren inte minns ditt snacka-ID, eller valen du gjort för region och dialekt, ska du tömma webbläsarens kakor (cookies) för stagezero.fi domänen. Ditt webläsarspecifika snacka-ID byts också, så ta vara på ditt egna före det!

Personuppgifterna som samlas in behandlas i enlighet med finsk lag. Beakta ändå att talet du sparar i slutändan publiceras för forskare och företag. Genom att spela in tal ger du StageZero rätt att använda och dela vidare din persondata.

Registeransvarig

Personuppgiftsansvarig är StageZero. Vi är även ansvariga för upprätthållning och spridning av materialet. StageZero kan i framtiden ge vidare ansvaret åt någon annan organisation samt har rätt att dela materialet med andra parter som då blir registeransvariga för deras data. Ni kan kontakta oss per epost på adressen .

Till vad används datan?

Talinspelningarna kommer användas till forskning och för utveckling av nya tjänster. Forskare inom språk och artificiell intelligens kommer använda inspelningarna för att främja forskning. Organisationer och företag kommer använda inspelningarna för att utveckla tjänster för svenskspråkiga. Datan kan även användas i kommerciellt syfte.

Vilka personuppgifter och andra uppgifter behandlas?

De enda personuppgifterna som sparas är talinspelningar.

Vi länkar även region, dialekt, och det webbläsarspecifika snacka-ID:t till inspelningarn, dessa uppgifter räknas inte som personuppgifter. Förutom dessa kan andra tekniska och analytiska kakor sparas på webbläsaren.

För att utveckla taligenkänning krävs att det finns tillräckligt med olika sorters tal. För att kontrollera det talet i tillräckligt hög grad representerar olika regioner och dialekter, behövs att man sparar den informationen.

Det webbläsarspecifika snacka-ID:t krävs för att säkerställa de registrerades rättigheter, t.ex. att få sina uppgifter raderade.

Hur länge sparas persondata

Persondatan sparas så länge som det finns behov att använda den för förskning och utveckling av tjänster. Alla registeransvariga evaluerar en gång per år om datan ännu behöver sparas.

Vad är den lagliga grunden för insamlandet av data?

Den lagliga grunden för insamlingen av data är legitimt intresse att utveckla tjänster och främja språkforskning.

Kommer uppgifterna att exporteras utanför EU och EES?

StageZero kommer att förlita sig på att den som laddar ner materialet sanningsenligt uppger om de befinner sig inom EU och EES, och på basen av det tillåta endast nedladdningar om den gör det. StageZero ingår även i ett dataprocesseringsavtal med de som vill ha tillgång till inspelningarna.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till data som sparas om dig, för detta behöver du spara din snacka-Id. Du har även rätt att radera din data. Du har också rätt att begränsa användningen av din data.

Du behöver ditt webbläsarspecifica snacka-id ifall du senare vill ta bort ditt tal, så ta väl vara på det!